top of page
Operatiivinen liiketoiminnan suunnittelu.jpg

Liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu

Koska strategisia tavoitteita ja tahtotilaa suunnitellaan, on sieltä johdettava suunnitelmallinen tapa toimia myös käytäntöön sekä päivittäiseen toimintaan. Ei riitä, että hommia jaetaan ja niitä hoidellaan kukin osaamisen ja ammattitaitonsa mukaisesti. On kuin pikkupojat pelaisivat takapihalla jalkapalloa, jossa jokainen juoksee pallon perässä huomioimatta muita.

 

Selkeät pelisäännöt ja toimintamallit parantavat nopeasti työn tekemisen tuottavuutta

Hyvässä operatiivisessa liiketoiminnan suunnittelussa tehdään yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt. Näin jokainen tietää, miten toimintamallit vaikuttavat omaan toimintaan ja miten toimia eri tilanteissa. Turha sähläys, epäselvät vastuut sekä tekemättömät työt tai päällekkäisyydet vähenevät merkittävästi ja työn tekemisen tuottavuus paranee nopeasti.

SelinSelin® - palvelut liiketoiminnan operatiivisen suunnitteluun ovat mm.

SelinSelin® Kvartetti™ - toiminnat ja prosessit hallintaan!

Kun haluat hallita yritystoimintaasi, kannattaa se kuvata kirjallisesti. Ei täydellisesti, vaan ainoastaan niiltä osin, jotka merkityksellisiä omalle toiminnalle ja sen hallinnalle. Kun kuvaat toiminnan kirjallisesti, joudut väkisinkin ajattelemaan toimintamalleja täsmäkielellä. Yksinkertaisuus on valttia ja täydellinen ei tarvitse olla. Kaikkea ei tarvitse kuvata, koska ihmiset osaavat myös itse ajatella. Mistä siis kannattaisi lähteä liikkeelle?

 

Yritystoiminnan rungon muodostaa neljä toimintaa (prosessia) eli Kvartetti™. Siihen kuuluvat

 • myynti,

 • osto,

 • tuotekehitys ja

 • tuotannon suunnittelu.

 

Tämä mestarijoukkue on kuin nelisivuinen timantti, kvartetti, F1 auton neljä pyörää jne. Kaikkien on toimittava saumattomasti yksin ja yhdessä tilanteista riippumatta.

 

Toimintojen kuvaukset voit koota yhteen operatiiviseksi toimintakäsikirjaksi ohjaamaan omaa toimintaa. Toimintokuvaukset voivat myös toimia laatu-, ympäristö-, elintarviketurvallisuus-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmänä jne.

SelinSelin® Riskien hallinta™ - tulokselliseen ja turvalliseen liiketoimintaan

Liiketoiminnan riskien hallinnalla turvalliseen ja tulokselliseen toimintaan.

Toiminnan tuloksena voi syntyä ei-toivottuja lopputuloksia, joilla on jonkinlaisen toteutumisriski. Riskit voidaan yleensä tunnistaa, miettiä niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus. Näistä syntyy toteutumisriski sekä niiden kriittisyys ja vaikutus toimintaan. Riskien merkittävyyden tunnistamisen jälkeen, yritys voi sisällyttää toimintaansa toimenpiteitä näiden merkittävien riskien pienentämiseksi tai torjumiseksi.

Riskien tunnistaminen ja niiden merkittävyyden määrittely on osa RBM -johtamista (Risc Based Management). Tässä johtamisen fokuksena on toimintojen johtaminen siten, että tunnistetut riskit pysyvät hallinnassa ja mahdollisesti pienenevät. Tyypillisiä riksikartoituksen painopistealueita ovat

 • Liiketoiminta riskit

 • Työterveys ja turvallisuus

 • Elintarvike riskit HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eli vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet)

 • Energian saantiin liittyvät riskit

 • Tietojärjestelmän aiheuttamat riskit.

 • jne.

SelinSelin® Buusteri™ - työpajoillamme saat selkeän käsityksen aiheesta. Kun kiinnostuit, ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

 

 

SelinSelin® Jatkuvuussuunnittelu™ varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden

”Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on kokonaisvaltainen prosessi, jolla tunnistetaan organisaatiota uhkaavia tekijöitä - skenaarioita ja niiden seurauksia, sekä luodaan perusta toipumiskyvylle ja tehokkaille vastatoimenpiteille sen sidosryhmien, maineen, brändin ja lisäarvoa tuottavien toimintojen turvaamiseksi.”   (Business Continuity Institute, Good Practices Guidelines)

Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttaa ulkoisia (myös sisäisiä) muutosvoimia eli megatrendejä, joiden vaikutus voi olla maailmanlaajuinen. Näiden megatrendien skenaariot aiheuttavat tapahtumia, joihin yleensä emme voi vaikuttaa. Niiden toteutumis­toden­näköi­syys on yleensä pieni, mutta vaikutukset voivat olla katastrofaalisia.  Näitä skenaarioita voivat olla tulipalot, tietojärjestelmän sabotoinnit, rähähdysmäiset hinnannousut, alihankkijoiden konkurssit, pandemia jne. Tärkeää on tunnistaa nämä uhkatekijät skenaarioina ja arvioida niiden vaikutukset omaan toimialaan ja toimintaan. Tällöin voidaan tehdä yritykselle jatkuvuussuunnitelma, jossa mahdollisia vaikutuksia voidaan ennakoida omien resurssien puitteissa, luoda suunnitelmat liiketoiminnan selviämiseksi, elpymiseksi sekä jatkumiseksi häiriöttömänä mahdollisimman nopeasti..

 

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelussa voidaan tehdä riskikartoituksia tai huomioida jo aiemmin tehtyjä kartoituksia.

 

Valveutuneet asiakkaat ovat yhä enenevässä määrin alkaneet huomioida toimittajien tekemiä jatkuvuussuunnitelmia toimitun varmistamiseksi jatkossa.

Jatkuvuussuunnittelu tehdään aina ennakoivasti,

ei vasta sitten, kun tilanne on päällä!

SelinSelin® Buusteri™ - työpajoillamme saat selkeän käsityksen aiheesta. Kun kiinnostuit, ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

 

SelinSelin® EkoBalanssi™ - 5 askelta aitoon ympäristövastuullisuuteen ja osaksi yritystoimintaa

Vastuu ympäristöstämme vaatii toimenpiteitä, joilla on aitoa merkitystä. Ympäristöstä huolehtiminen vaatii aitoja ja todellisia toimenpiteitä, jotka pienentävät oman toimintamme ympäristörasitusta. Ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen asia riippumatta yrityksen toimilasta tai ympäristörasituksen määrästä. Avainasemassa on tietoisuus ympäristöstä, siihen kohdistuvasta rasituksesta sekä mitä tarkoittaa hiilijalanjälki hiilinielu jne. meidän toiminnassamme. Ympäristöasioissa yrityksen pitäisi keskittyä asioihin joihin se voi vaikuttaa tai voidaan olettaa voivan vaikuttaa. Yksinkertaista, eikö totta?

SelinSelin® EkoBalanssi™ -työpajatyöskentelyn avulla

luot oman suunnitelmasi siitä, miten siirryt entistä vahvemmin aitoon ympäristövastuullisuuteen yrityksessäsi. Työskentelyssä mm.

 • arvioit ja tarkennat yrityksesi aiheuttamaa ympäristörasitus

 • päätät toimenpiteistä, joille voit korjata asiaa ja vähentää käytännössä ympäristörasitusta

 • laadit selkeät toimintaperiaatteet sekä toimintasuunnitelman käytännön työskentelyn tueksi

 • saat eväitä vastuullisuuden seurantaan ja ylläpitoon

SelinSelin® GAP Vaatimustulkki™ - avain vaatimusten purkamiseksi yrityksesi käytännön toimintaan

Monien yritysten toiminnan tulee täyttää erilaisia vaatimuksia, kuten standardien, viranomaisten, toimittajia koskevia ja emoyhtiöiden asettamia vaatimuksia. Vaatimukset myös muuttuvat säännöllisesti ja niitä on tällöin myös päivitettävä omassa yrityksessä. Vaatimukset ovat usein epämääräisiä ja niitä on vaikeaa tulkita käytännössä. Tämä johtuu siitä, että monet standardien vaatimukset on tarkoitettu eri kokoisille yrityksille ja eri toimialaoille, Tällöin ne ovat ns. yleisellä tasolla, jolloin niiden tulkinta ja soveltaminen yrityksen omaan toimintaan käytännössä on tärkeää.  

Suurin haaste yrityksissä onkin vaatimusten tulkinta siten, ne voidaan sovittaa oman yrityksen toimintaan käytännön tasolla. Useimmat vaatimukset ovat yrityksissä jo lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Tällöin ainoastaan niiden tarkempi tunnistaminen ja sovittaminen omaan toimintaan vaatii pohdiskelua.

SelinSelin® GAP -Vaatimustulkki™ -työkalun avulla

 • tunnista, mitä yksittäisiä vaatimuksia viralliset vaatimukset asettavat omalle toiminnallesi

 • muutat nämä yksittäiset vaatimukset selkokielelle ja helposti ymmärrettävään muotoon

 • selvität, miten vaatimuksia sovelletaan jo nyt omassa yrityksessäsi

 • tiedät, mitä toimintasi vielä tarvitsee, jotta saat myös puuttuvat vaatimukset huomioitua omassa toiminnasssi

SelinSelin® GAP -Vaatimustulkki™ -työskentely tehdään yrityskohtaisesti yhdessä  SelinSelin® -asiantuntijan kanssa. Tämä työskentelytapa  on nopeaa ja keskittyy yrityksen kannalta oleellisiin toimintoihin. Tulet yllättymään, kuinka paljon valmista teillä on ja kuinka helposti voit toteuttaa lisävaatimukset käytännössä.

Lisätietoja löydät täältä.

Kun liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu kiinnostaa, ota yhteyttä!

Jarmo Selin

p. 050 0710 376

jarmo.selin@selinselin.fi

bottom of page